Missie en visie

Missie  

Vorming en Actie is een sociaal-culturele organisatie, die zich met vormings- en bewegingswerk inzet rond de thematiek van werk, werkloosheid en hiermee verbonden samenlevingsvraagstukken. 

Mensen die met arbeid hun inkomen moeten verwerven, willen we sterker maken om collectief en als individu, op hun arbeidsplaats en in de brede samenleving, een actieve rol op te nemen. We brengen hen samen, vormen en informeren hen en brengen hen in beweging. Onze aanpak is emanciperend, politiserend en ervaringsgericht. Zo dragen onze deelnemers bij tot een meer sociale en duurzame samenleving, gestoeld op de waarden van het ABVV: rechtvaardigheid, democratie, solidariteit en gelijkheid. 

Visie

We leggen onze visie achter deze missie vast in vijf belangrijke punten, die kernwaarden en principes van onze organisatie weergeven : 

  • Onze werking en ons maatschappelijk project 
  • Emancipatorisch werken 
  • Onze methodiek is een consequente keuze 
  • Kwaliteit en professionalisme 
  • Onze werking staat niet op zich 

Onze werking en ons maatschappelijk project   

Ons vormings- en bewegingswerk maakt deel uit van het breed maatschappelijk project van de socialistische syndicale beweging. We werken met zijn allen, op een democratische wijze, aan een meer rechtvaardige en duurzame samenleving waarin gelijkheid, solidariteit en democratie geen loze begrippen zijn. We willen een humane samenleving. Een samenleving die solidariteit als basis neemt en niet concurrentie en individualisme.   

De ongelijkheid in de samenleving neemt toe. De herverdeling van inkomens blijft erop achteruit gaan met als resultaat meer ongelijke samenlevingen. Ons economisch systeem werkt niet voor iedereen. Werkenden en werkzoekenden verliezen koopkracht en hun job- en inkomensonzekerheid neemt toe. Binnen de werkende gemeenschap is er een groep die steeds dichter aan de rand van het precariaat staat. De welvaartstaat en de sociale zekerheid slagen er steeds minder in hen mee aan boord te houden in onze samenleving.    

Ook binnen de groep werklozen, bestaat er sociale ongelijkheid. Bepaalde kansengroepen (kort geschoolden, 55-plussers, langdurig werklozen,…) hebben het nog moeilijker om werk te vinden en volwaardig te participeren aan de samenleving. De ‘traditionele’ ongelijkheden worden vandaag versterkt door maatschappelijke ontwikkelingen die kansen met zich meebrengen maar ook nieuwe uitsluitingsrisico’s.    

We willen met onze werking mensen versterken om in die samenleving samen met anderen sterker, mondiger, en weerbaarder te worden. Als individu en als groep. Hun sociale actie draagt bij tot belangenverdediging en maatschappelijke verandering. Op basis van onze waarden bouwen we zo mee aan een sociale en duurzame samenleving. We nemen hierbij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) als richtsnoer. Ons waardenkader is mee gericht op het respect voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens (EVRM).   

Emancipatorisch werken   

We werken vanuit de overtuiging dat de samenleving maakbaar is en dat onze deelnemers daarin een rol te spelen hebben, als individu en als vakbondsmilitant.   

Met Vorming en Actie ontwikkelen we hun kritische zin, geven we hen keuzemogelijkheden om tot ons maatschappijproject bij te dragen.   

Mensen ontwikkelen zich in relatie met anderen en met de samenleving. Diversiteit, machtsverschillen en belangenconflicten zijn bronnen tot verandering. Het zich bewust worden van die wisselwerking is een voorwaarde tot grotere zelfstandigheid, participatie en engagement.    

Onze werking draagt zo op haar unieke wijze bij aan de ontwikkeling en emancipatie van individuen én aan een meer duurzame, sociale en rechtvaardige wereld.   
Op die manier nemen we actief de verbindende, de kritische en de laboratoriumrol op van een sociaal-culturele organisatie (zie verder in dit hoofdstuk).    

Onze methodiek is een consequente keuze  

Vorming & Actie kiest voor een actieve vorming voor werkenden – met groepen waarin er diversiteit is qua opleidingsniveau en werkomgeving – en voor actieve vorming en vormende actie voor werkzoekenden.  

Participatie en engagement worden bevorderd door actieve werkvormen en gebruik van de gemeenschappelijke én de diverse ervaringen van deelnemers.   

Daarom werken we in de vorming voor werkenden ook met animatoren, die vertrouwd zijn met het syndicaal werk, en die zo onze deelnemers kunnen inspireren. Een succesvolle syndicale praktijk is het doel van onze methodiek.  

Leren en veranderen doen we door te ervaren, te reflecteren over de werkelijkheid en die kritisch te analyseren, door te handelen en samen te werken. We werken in onze vorming competentiegericht omdat onze methodiek realistisch en effectief moet zijn om zo verandering te realiseren: kennis, vaardigheden en houdingen worden geïntegreerd ontwikkeld bij het leren omgaan met (syndicale) situaties en problemen.   

Verder in dit hoofdstuk, beschrijven we meer uitgebreid hoe we vanuit onze methodiek, de  sociaal-culturele functies invullen.   
  

Kwaliteit en professionalisme   

Om optimaal tegemoet te komen aan de noden en behoeften van onze deelnemers, kiezen we voor kwaliteit en professionalisme.   

Vorming en Actie staat voor deskundigheid op het agogische, methodische en inhoudelijke vlak en voor een brede terreinkennis m.b.t. de wereld van het werk, werkloosheid en inkomen.  

We zijn een professioneel werkende sociaal-culturele organisatie. We voeren een actief kwaliteitszorgbeleid, we timmeren dagelijks verder aan onze organisatieontwikkeling en we investeren in onze gemotiveerde en bekwame medewerkers en vrijwilligers.  

Om de kwaliteitszorg in onze organisatie gestalte te geven, hanteren we permanente evaluaties op verschillende niveaus van onze werking. Zie verder (interne gegevensverzameling)  

We leggen hierbij, meer dan vroeger, focus op de impact van wat we doen. Daarvoor passen we alvast onze evaluatiemethodes en kwaliteitszorg aan: we richten de evaluatie van onze activiteiten meer op het meten van de impact van wat we deden, eerder dan op de tevredenheid over de activiteiten zelf. En we nemen impactgerichtheid ook mee als kompas bij het formuleren van onze doelen en de normen die we daarbij vooropstellen.     

Onze werking staat niet op zich   

Vorming en Actie is historisch verbonden met het ABVV. Die verbondenheid uit zich ook vandaag en morgen in het waardenkader dat we delen, in de werking die we realiseren en op praktisch en logistiek vlak.   

Met onze werking als sociaal-culturele organisatie, die inzet op vorming, bewegingswerk en gemeenschapsvorming, nemen we onze eigen rol op en varen we onze eigen koers om dat doel na te streven. Op meerdere vlakken zijn er verbanden met de vakbondsorganisatie.   

We delen met het ABVV ons ‘waardenkompas’ en het streven naar een meer sociale en duurzame samenleving. We stemmen met de vakbond af over de ondersteuning die we bieden aan ons doelpubliek en over de inhoudelijke zwaartepunten van onze activiteiten en acties. Voor onze werking naar vakbondsmilitanten betekent dit dat we nagaan welke competenties de militant van morgen nodig heeft en waarin we hem verder moeten ondersteunen. Ook voor mensen in een kwetsbare situatie op de arbeidsmarkt, gaan we samen met het ABVV na waar zij nood aan hebben. Het ABVV biedt ons mee de toegang naar ons doelpubliek, ondersteunt onze werving van deelnemers en de promotie.   

We kunnen rekenen op de logistieke en organisatorische steun van een grote en sterk verspreide organisatie en op een aanzienlijke financiële inbreng.